Featured Video
Media - ONK TV Ministry
Delegates from all over the world, gather for the 25th International  Convention at the AATF Sport Complex to meditate on the Words of God and to join in on brotherly fellowship.
Sa episode na ito ng Surer Word ay binigyang linaw ni Bishop Art Ferriol sa pamamagitan ng katotohanan ng Banal na Kasulatan ang mga katanungang ukol sa pananampalataya: Ano ang Ibig Sabihin ng Bagong Langit at Bagong Lupa?
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Ano ang Iglesia na Ililigtas?"
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ano ang Ibig Sabihin ng Kaligtasan?" 
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Surer Word: Mayroon bang Fourth Watch sa Biblia?"
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Paano Maliligtas ang Kaluluwa ng Isang Tao?".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Gawain ng Dios para sa Kaligtasan ng mga Tao." 
In this episode of Surer Word, Bishop Art Ferriol through the verity of the Holy Scriptures sheds light to the questions about faith entitled "Nasaan si Cristo nang Hindi Pa Nagkatawang Tao?"
Strengthen your faith in the truth of the Holy Scriptures to this episode of The Truth presented by Bishop Osie Quillao entitled "Sa Dios Nagmula ang Lahat at sa Kanya ang Lahat".
Be illuminated by the Word of God through the Goodman of the House, Apostle Arsenio Ferriol in this segment of Word of Life entitled "Ang Tatlong Kaligtasan Na Tinutukoy Sa 2 Corinto 1:10"