Resources / Word of Life

Ang Katotohanang Nagpapalaya

ANG TUNAY NA KALAYAAN NG TAO
Maaaring sabihin ng isang bansa o isang bayan na sila ay malaya at hindi napapailalim sa anomang banyagang kapangyarihan.
Ganito din ang sabi ng mga Judio kay Cristo; “Sa kaniya’y kanilang isinagot , Kami’y binhi ni Abraham, at kailan ma’y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinabi mo, Kayo’y magiging laya?” Juan 8:33.
Ngunit ang sabi ng Panginoon; “Sinagot sila ni Jesus, Katotohan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin ng kasalanan.” Juan 8:34.
Kailangang mabuksan ang ating pag-iisip na tayo ay alipin ng kasalanang nangangailangan ng kalayaan.Mayroong mga palatandaan kung ang isang tao ay alipin pa ng kasalanan. Ito rin ang magpapakita ng ating tunay na kalagayan.

 

ANG KATOTOHANANG NAGPAPALAYA
Ang ating Panginoong Jesucristo ay nangako ng kalayaan doon sa mga taong makakikilala ng katotohanan. Maaaring ang bawat tao ay maraming kaniya-kaniyang katotohanan ayon sa kaniyang pinaniniwalaan at tinatanggap bilang totoo.
Ngunit pagdating sa Biblia,ang katotohanan lamang ay ang Salita ng Dios. ” Pakabanalin mo sila sa katotohanan : ang salita mo’y katotohanan.” Juan 17:17.
Alamin din natin ang sabi ni Cristo sa Juan 14:6; “Ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin.”
Kaya’t ang salita ng Dios ay katotohanan at ang ating Panginoong Jesucristo ay katotohanan. Kapag tayo’y palayain sa kasalanan, magiging tunay tayo na malaya. Kung ating makilala ang katotohanan na siyang si Cristo at ang kanyang salita ay magiging malaya tayo.
Maaaring may relihiyon na ang isang tao, ngunit kung hanggang ngayon ay hayag pa rin sa kaniya ang mga palatandaan ng isang alipin ng kasalanan, hindi pa niya natatanggap ang katotohananang magpapalaya sa kaniya.

 

ANG KAPANGYARIHAN NG DIOS NA MAGPAPALAYA SA TAO
Ang makasalanan ay naging bahay ng kasalanan. Ang kasalanan na tumitira sa atin ang dahilan ng ating paglakad sa kasalanan (Roma 7:20). Ayon sa Efeso 2:2, mayroong kapangyarihang gumagawa sa taong makasalanan.
“Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway”
Ang kapangyarihang ito ay ang kasalanan na siyang si satanas. Si satanas ay lumalaban sa salita ng Dios kaya ang kasalanan ay ang paglaban sa salita ng Dios(1 Juan 3:4).
Ito ang kapangyarihanng naninirahan sa taong makasalanan. Tunay na si Cristo’y naparito upang magpalaya at gapusin si Satanas na gumagawa sa puso ng tao.
“Ngunit kung sa pamamagitan ng espiritu ng Dios ay nagpapalabas ako ng mga demonyo ay dumating sa inyo ang kaharian ng Dios.” Mateo 12:28-29.
Nang pumarito ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinangaral niya ang Mabuting Balita at si satanas na gumagawa sa loob ng tao ay ginapos niya. At pagkatapos na magapos itong makapangyarihang espiritu ay kanyang palalabasin at ang Espiritu ng Dios ang papasok doon sa tao.
Si Cristo na ngayon ang maghahari sa taong pinalaya. Ito ang pagpapalaya ng ating Panginoong Jesucristo.
Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, “Hindi ako nahihiyang ipangaral ang Mabuting Balita, sapagka’t ito ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya.”
Habang ipinapangaral ang Mabuting Balita ay kumikilos ang Espiritu ng Dios upang gapusin ang masamang espiritu sa mga puso ng mga nakikinig at nananampalataya.
Hindi lamang ito karaniwang salitang pinakikinggan. Ito ang Mabuting Balita ng ating kaligtasan sapagka’t sa tunay na evangelio ay mayroong Espiritu ng Dios na makapangyarihang kumikilos upang palayain ang tao sa kapangyarihan ng kasalanan.

No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *