Sa aklat ng Gawa ay may dalawang paraan ng pag-eevangelismo-ang “Mass Evangelism at Personal Evangelism” ngunit kung titignan ang kasaysayan ay mas naging mabisa ang Personal Evangelism. Ito